ผลการพิจารณาคัดกรองโครงการ Project Brief 2563

2 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
            ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดกรองโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ และสามารถเข้าร่วมการประชุม (Pitching) 
เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 
ตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว จะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลัง
 
เอกสารแนบ ประกอบด้วย
1. (ร่าง) กำหนดการจัดการประชุมฯ
2. ลำดับการ Present โครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ
3. ข้อเสนอแนะปรับแก้โครงการเพิ่มเติม
 
ขอเชิญหัวหน้าโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุม (Pitching) เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2561-2564) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
โดยมีข้อชี้แจงเบื้องต้น ดังนี้
1. ผู้นำเสนอโครงการ ต้องเป็นหัวหน้าโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดีเท่านั้น
2. ระยะเวลาการนำเสนอ 5 นาทีต่อ 1 โครงการ โดยสามารถส่งไฟล์นำเสนอมายัง pornkanit.k@yru.ac.th  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  (ไม่รับไฟล์นำเสนอ ณ วันจัดงาน) 
โดยไฟล์นำเสนอเป็นไฟล์ Powerpoint และ PDF เท่านั้น 
3. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาโครงการ หากโครงการใดหัวหน้าโครงการไม่มาเข้าร่วมการประชุม
 
สามารถสอบถาม หรือ แจ้งแก้ไขลำดับการนำเสนอ 
ได้ที่ 02-333-3951 / 089-780-1316 กนกพร (น้องโบ๊ท)
เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มรย. 089-4670193 พรกนิษฐ์ (นุ่น) ภายใน 34000

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด