แบบฟอร์ม การขอเบิกเงิน งบ62

10 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 14 โครงการ และโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สินค้าอัตลักษณ์) จำนวน 2 โครงการ  แล้วนั้น

      บัดนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 16 ราย ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้กรอกเอกสารเพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 2 ประจำปี 2562 (ดังเอกสารแนบ) และส่งที่ นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ จนท.คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยฯ ชั้น2 ภายในวันที่ 29 เม.ย. 62 เวลา 16.30 น. ณ เพื่อให้จนท.คลินิกฯ ตรวจเอกสาร และนำเป็นหลักฐานในการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 ต่อไป 

หมายเหตุ รบกวนตรวจดูชื่อโครงการให้ถูกต้อง

สิ่งที่จะต้องนำส่ง

1. แบบ คลินิก.บง.1

2. แบบ คลินิก.บง.2

3. ใบสำคัญรับเงิน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด