แบบฟอร์ม "รายงานความก้าวหน้า" โครงการพัฒนาผู้ประกอบการฯ (สป.)ปี 2562

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 14 โครงการ แล้วนั้น

       ในการนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่1 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561  ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย กรุณาจัดส่งมายังอีเมล [email protected] พร้อมด้วยปริ้นเอกสาร จำนวน 1 ชุด (เย็บมุมพร้อมลายเซ็น) ส่งที่ นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ จนท.คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยฯ ชั้น2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมแและนำส่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด