กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

12 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักวิจัยและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดโดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด พร้อมขั้นตอนการขอและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการโครงการการเกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการสินค้าอัตลักษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย.61 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี