รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

ประเด็นพัฒนา

(1) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

(2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

(3) พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต

(4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน

(5) พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

(6) พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ Quadrant C รวมถึงการเพิ่มมูลค่า เพิ่มผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP

1.2 ผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม Quadrant C มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ การผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตจำนวนมาก  มีกำลังการผลิตเพียงพอหรือกำลังการผลิตในลักษณะเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้

1.3 ประเด็นที่จะขอรับการสนับสนุนต้องไม่เคยขอรับรับบริการจากโครงการหรือหน่วยงานใดมาก่อน

 

2. เงื่อนไขการกรอกใบสมัคร

2.1 “คูปองฯวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นการให้บริการวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สามารถนำมาแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2.2 ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  ยินดีให้ความร่วมมือ ดังนี้

(1) ร่วมกำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การสนับสนุนวัตถุดิบ/ แรงงาน/ สถานที่ การเข้ารับการอบรม/รับคำแนะนำ ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาโครงการ

(2) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ในระยะเวลา 1 ปีภายหลังสิ้นสุดโครงการ อาทิ การติดตามประเมินผล การจัดแสดงผลงาน เป็นต้น

(3) ผู้ประกอบการยินดีร่วมลงทุนในการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขของโครงการ

(4) การขอยกเลิกกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ภายใน 15 วันหลังได้รับแจ้ง และใบสมัครของผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุการขอรับบริการฯ 2 ปีนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 

3. การรัสมัคร

ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th/Applications/Public/Register 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

4. การพิจารณาคัดเลือก

4.1  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ จากใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

4.2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 333 3941 , 02 333 3958

4.3 ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลาตีฟะ  อาแว

หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000 หรือ 061-587-1711

อีเมล์ lateefah.a@yru.ac.th