คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโอทอป ปี2564

24 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 และ 19 สิงหาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี และคณะที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 โครงการ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป พร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดย สปอว. มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินโครงการในครั้งนี้