ขอเชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอโครงการ66

4 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตามคู่มือ "แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)" การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2565-2568