เอกสารเบิกเงินงวด3 (OTOP)64

7 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเล่มฉบับสมบูรณ์ 2รูปแบบ อัพโหลดในระบบOPMS แบบฟอร์ม วป.อว. และส่งเมล pornkanit.k@yru.ac.th แบบฟอร์มบริการวิชาการมหาวิทยาลัย 
สามารถโหลดเอกสาร นำส่งพร้อมเบิกงวดที่3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปค่ะ

1.ใบสำคัญรับเงิน

2.บง.1

2.บง.2

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด