ขอส่งวิธีการแก้ไขความต้องการในใบสมัครฯ OTOP

14 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งวิธีการแก้ไขความต้องการในใบสมัครฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ โดยขอให้ผู้ประกอบการลงนามกำกับในการแก้ไขทุกส่วนของใบสมัครด้วย 

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
หมายเหตุ การแก้ไขใบสมัคร ให้กระทำได้เฉพาะเคสที่ได้รับโจทย์จากการ Pitching เท่านั้น
 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด