คลินิกเทคโนโลยี ประชุมเครือข่ายประจำปี 2563

9 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชาบแดนใต้ และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการให้คำปรึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563 ให้คณะกรรมการผู้ประเมิน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณา การให้งบประมาณสนับสนุบในปีงบประมาณ 2564 กล่าวเรายงาน นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และกล่าวเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐานราก และการมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นทั่วประเทศน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร