ขอเชิญคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

23 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัึยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กำหนดจัด  การสัมมนาการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าสำหรับผู้ประกอบการเพื่อรับมือกับยุค New Normal ภายใต้โครงการจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “ Smart OTOP ยกระดับ OTOP ไทยให้ไประดับโลก” [สัมมนาออนไลน์ ] รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
 
          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์นักวิจัย คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับสนับสนุนจาก สป.อว. และสนใจในการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ จำนวน 2 ราย ต่อมหาวิทยาลัย (สำรองได้ 1 ราย) โดยขอให้ส่งแบบตอบรับ มายัง [email protected]  ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 

หลักสูตร “ Smart OTOP ยกระดับ OTOP ไทยให้ไประดับโลก” [ สัมมนาออนไลน์ โดยมุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพการขายออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน.

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาเรียน : 18 ชั่วโมง (12 สิงหาคม - 30 สิงหาคม เรียนอาทิตย์ละ 2-3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live
                           
คุณสมบัติผู้เรียน :
1. เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะขายสินค้าออนไลน์
2. สามารถเข้าเรียนได้ครบเวลาตามหลักสูตร ผ่านทางแอบพลีเคชั่น Zoom
3. พร้อมที่จะส่งการบ้านทุกครั้งตามที่อาจารย์มอบหมาย
4. ผู้ที่เข้าเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมง และส่งการบ้าน (VDO CLIP และ Content ประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเอง) จะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรมและได้รับของที่ระลึก โดยจะจัดส่งไปถึงที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมารับ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด