แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินงวดที่ 3

10 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ชื่อเดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 14 โครงการ และโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สินค้าอัตลักษณ์) จำนวน 2 โครงการ  แล้วนั้น

         บัดนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 16 ราย ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้กรอกเอกสารเพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 3 ประจำปี 2562 (ดังเอกสารแนบ) และส่งที่ นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ จนท.คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยฯ ชั้น2 ภายในวันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 16.30 น. ณ เพื่อให้จนท.คลินิกฯ ตรวจเอกสาร และนำเป็นหลักฐานในการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 ต่อไป 

หมายเหตุ รบกวนตรวจดูชื่อโครงการให้ถูกต้อง 

สิ่งที่จะต้องนำส่ง

1. แบบ คลินิก.บง.1

2. แบบ คลินิก.บง.2

3. ใบสำคัญรับเงิน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด