คลินิกเทคโนโลยี ประชุม ชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการปี63

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา เป็นประธาน จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึี่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (OTOP) ประจำปี 2563 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ณ ห้องประชุม หยาง ฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา