แบบฟอร์ม "การส่งข้อเสนอโครงการOTOP" จาก สป.อว. ปี63

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

              ตามที่ คลินิกเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึี่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (OTOP) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม หยาง ฉื่อ แล้วนั้น

              สรุปการประชุม ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเลือกผู้ประกอบการจากไฟล์ EXcel (ที่แนบมาด้วยแล้ว) เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการโอทอปสัญจร จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และรอการดำเนินการ

2. อาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจักต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ว่าประสงค์เลือกผู้ประกอบการกลุ่มใด (ตามข้อ1) เพื่อเจ้าหน้าที่จะรวบรวมและสรุปข้อมูลเบื้องต้น ส่งส่วนกลาง สำนักงานปลัดทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 

3. อาจารย์ (ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ) กรอกใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (เอกสารแนบ) และ ผู้ประกอบการกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนด 

          ในการนี้ ขอนำส่งเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจเขียนข้อเสนอโครงการต่อไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ จนท.คลินิกเทคโนโลยี 089-4670193 ภายใน 34000 เมล [email protected] 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด