คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP

30 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และ นางสาวนุชเนตร ตาเย๊ะ ที่ปรึกษาโครงการโอทอปประจำปี62 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับเครือข่ายที่ปรึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" มีนางสาวอัญชลี งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดการสัมมนา โดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพมหานคร