คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่"

24 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี นำโดย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ หัวหน้าโครงการ และนางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) หมู่ที่8 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ทำการผลิตและแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 21 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์มือลอ เลือดปลาไหล ซือกุนิง เป็นต้น การดำเนินโครงการประกอบการจัดอบรมเรื่อง หลักการผลิตอาหารฮาลาล และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเรื่อง การผลิตข้าวตังใบยอบูดูตูมิฮ การดำเนินโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562