แบบฟอร์ม "การรายงานความก้าวหน้า" โครงการคปองวิทย์เพื่อโอทอป (วว.)ปี2561

22 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     ตามที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แล้ว จำนวน 9 โครงการ 

    ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี จึงขอให้ผู้ปรับผิดชอบโครงการรายงายความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 1 ดังเอกสารแนบมาด้วย (รายงานความก้าวหน้าทุกงวดจะใช้แบบฟอร์มเดียวกัน โดยการเพิ่มเติมข้อมูลลงไป) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 ส่งไฟล์ word หรือ pdf มาที่ pornkanit.k@yru.ac.th เนื่องจากได้รับกำหนดการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเบิกเงินงวดที่2 กำหนดประชุมวันที่ 17 เมษายน 2562  เพื่อการดำเนินการต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด