คลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

26 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คนุ แบ่งเป็นกลุ่มจำนวน 11 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเงาะกาโปร์ กลุ่มทองพับ ทองม้วน เวฬุวัน กลุ่ม nunny mulberry กลุ่มอาชีพโรตีกรอบ กลุ่มหมี่เบตง กลุ่ม บี ฟิฃ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา เป็นต้น โดยมี นายชายกร สินธุสัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพื่อเกษตรและชุมชน (ABD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และเป็นอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม หลู หุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา