ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Project Brief 2563

20 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
       ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค : ภาคใต้" (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ไปแล้วนั้น
 
     ในการนี้ ขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งข้อเสนอโครงการProject Brief 2563 (เอกสารตามไฟล์แนบ)เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการด้วย วนท. ตาม VC ภาคใต้ ที่ระบุไว้แล้ว
ทั้งนี้ โปรดส่ง Project Brief มายังคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยฯ ชั้น2 จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ที่ [email protected] (word /PDF) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 
 
หมายเหตุ
VC ภาคใต้
SO-01 การบริหารจัดการแพะครบวงจรด้วย วทน. เพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน
SO-02 การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
SO-03 การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจรด้วย วทน.
SO-04 การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพสมุนไพร
SO-05 การเพิ่มมูลค่าข้าวด้วย วทน.
SO-06 การใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ชายแดนใต้ (แผนบูรณาการ)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด