ประชุมทบทวนแผนภาค ภาคใต้

13 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          คลินิกเทคโนโลยี นำโดย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และ นางสาวนุชเนตร ตาเย๊ะ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ.2561 – 2564)” ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อทบทวนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาภูมิภาค รวมถึงทบทวนแผนงานและโครงการในระยะเวลา 4 ปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณต่อไป และสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบแนวนโยบายการบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภาคใต้ โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมในครั้งนี้

          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบแนวทางนโยบายการบูรณาการให้แก่เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มภาคใต้ ว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจ จนไปถึงระดับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้การนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เติบโต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน ทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาภูมิภาค รวมถึงทบทวนแผนงานและโครงการในระยะ 4 ปี ตามห่วงโซ่คุณค่าดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้จัดทำข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 ตามกรอบห่วงโซ่คุณค่าหลัก ที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่อไป” “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ปรับกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนงานด้วย วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยได้ร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคใต้ จัดทำห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน. เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณ มีทั้งหมด 7 VC ได้แก่ 1. การบริหารจัดการแพะครบวงจร ด้วย วทน. เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ /2. การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการพื้นที่ภาคใต้ /3. การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจรด้วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้ /4. การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร พื้นที่ภาคใต้ /5. การเพิ่มมูลค่าข้าว ด้วย วทน.ในพื้นที่ภาคใต้ /6. การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ใต้ชายแดน /7. นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร : ภาคใต้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ มีข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าข้างต้น และได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 26 โครงการ งบประมาณรวมมากกว่า 7.1 ล้านบาท และ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการสินค้าอัตลักษณ์) งบประมาณ 6.9 ล้านบาท” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด