โอทอปสัญจร 62 จังหวัดยะลา

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่่ 24 ตุลาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เดินหน้าพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยจัดโครงการ "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ให้กับผู้ประกอบการโอทอป ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมกิจกรรม และรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่ขอรับบริการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI For OTOP Upgrade) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือเป็นการบูรณาการการดำเนินงานผลิตภัณฑ์โอทอปของ วท. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำ วทน. ไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ รวมถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุน และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มมู,ค่า สร้างความแตกต่างสู่การแข่งขันในตลาดทุกระดับ