คลินิกเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมเตรียมการ กิจกรรมOTOPสัญจร

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี60 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการ เรื่องการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. (กิจกรรมOTOP สัญจร) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคใต้) และการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยช่วงแรก ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามแนวทางคูปองวิทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นางสุวิมล อินทะแสนผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วงที่สอง ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. (OTOP สัญจร) ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามแนวทางคูปองวิทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ถาม – ตอบ ข้อซักถาม โดย นางสุวิมล อินทะแสนผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากการประชุมในครั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบให้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม (OTOP สัญจร) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นี้