อบรมการจัดทำคู่มือหลักฯ และการทำผลงานเชิงวิเคราะห์

5 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคู่มือหลักในการปฏิบัติงาน และการทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา