ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน.

1 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเครือข่ายที่ปรึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”