คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม

19 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจาร.ดร.เกสรี ลัดเลีย (รักษาราชการแทนรองอธิการบดี) ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) และ นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ (เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเทคโนโลยี) ้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชุน ประจำปี 2561 และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการให้คำปรึกษาฯ ปีงบประมาณ 2561 ให้คณะกรรมการผู้ประเมิน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณา การให้งบประมาณสนับสนุบในปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร

 

จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี