ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

19 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันธกิจ

  • การให้บริการข้อมูลและคำปรึกษา
  • เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • การวิจัยและพัฒนาต่อยอด