บริการวิชาการ ( ผลการค้นหา 12 รายการ )

   แสดง 1 ถึง 4 จาก 12 ผลลัพธ์
  • งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มรภ.ยะลา เปิดให้บริการสำรวจข้อมูล BY YRU POLL TEAM

   งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดให้บริการสำรวจข้อมูลในภารกิจ ดังนี้ การสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project Monitoring & Evaluation) บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้

   11 ก.พ. 2563 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”

   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้แก่ท้องถิ่น  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ

   01 ก.พ. 2563 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ในการนี้ จึงขอสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนิน โดยมีรายละเอียด คือ 1) ข้อมู

   01 ก.พ. 2563 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานประกันคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖2 นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ จึ

   23 ส.ค. 2562 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)