ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ. ( ผลการค้นหา 87 รายการ )

  • ประกาศสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ปี 2562

   ประกาศสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ปี 2562 ให้ผู้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการ ดังนี้  งบประมาณแผ่นดิน รายงานในระบบ NRMS งบประมาณบำรุงการศึกษา (บกศ.) รายงานในระบบสารสนเทศการวิจัย  ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานในระบบให้เสร็จ ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562&

   14 มี.ค. 2562
  • ขยายเวลารับบทความเพิ่มเติมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

   ✅ ขยายเวลารับบทความเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 10-25 มีนาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ✅ ประเภทบทความที่รับ : บทความวิจัย (ภาษาไทย) ✅ กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ  1. กลุ

   11 มี.ค. 2562
  • แบบฟอร์ม "แบบสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

   ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้   ในการนี้ จึงขอสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนิน โดยมีรายละเอียด คื

   07 มี.ค. 2562
  • รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ

   รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการตีพิมพ์" ในวันที่ 09 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2562

   04 มี.ค. 2562
  • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Project Brief 2563

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค : ภาคใต้" (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ไปแล้วนั้น

   20 ก.พ. 2562