ข่าวกิจกรรม ( ผลการค้นหา 242 รายการ )

  • คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่"

                วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี นำโดย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ หัวหน้าโครงการ และนางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครง

   24 พ.ค. 2562
  • อบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic

     (วันนี้) วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสาวฮานัน  หะยียะพา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์ก

   24 พ.ค. 2562
  • ให้บริการเครื่องระเหยสาร

       (วันนี้) วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาให้บริการเครื่องระเหยสาร แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อนำผลที่ได้ไปประกอบการจัดทำงานวิจัย

   24 พ.ค. 2562
  • อบรมการใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณพันธุกรรม (PCR)

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักวิทยาศาสตร์เคมี และชีววิทยา ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณพันธุกรรม PCR (Polymerase Chain Reaction) โดยมีวิทยากรจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

   24 พ.ค. 2562
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมเตรียมงานแข่งขันดิเกฮูลูและกิจกรรมบวชชีพราหมณ์

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมงานแข่งขันดิเกฮูลูและกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าลิไลยก์ อ.ลำปำ เ.มืองพัทลุง จ.ยะลา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อให

   23 พ.ค. 2562