เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ:แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ : แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563

โดยแบ่งออกเป็น 3 แหล่งเรียนรู้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม

จำนวน ช.ม.

ระดับชั้น

จัดโดย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

1

กิจกรรม มหัศจรรย์ไม้เนื้อหอม

3 ช.ม.

ป. 4 - 6

2

กิจกรรม ใบไม้หรรษา: ห่อสวยด้วยธรรมชาติ

3 ช.ม.

ป. 1 - 6

3

กิจกรรม ใบไม้หรรษา: พรรณไม้อัดแห้ง

3 ช.ม.

ป. 1 - 6

4

กิจกรรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา

5 - 6 ช.ม.

ป. 4 - 6

จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์

1

กิจกรรม ฐานนักวิทย์รุ่นจิ๋ว   

3 ช.ม.

ป. 1 - 6

จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1

กิจกรรม ภาพพิมพ์วัฒนธรรมจากวัสดุท้องถิ่น

3 ช.ม.

อนุบาล

2

กิจกรรม ระบายสีภาพศิลปวัฒนธรรม

3 ช.ม.

อนุบาล

3

กิจกรรม ทำว่าว

3 ช.ม.

ป. 1 - 6

4

กิจกรรม สืบสานการละเล่นเดินกะลา

3 ช.ม.

ป. 1 - 6

5

กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จากเตยหอม

3 ช.ม.

ม. 1 - 6

6

กิจกรรม งานใบตอง

3 ช.ม.

ม. 1 - 6

  หมายเหตุ : สามารถเลือกกิจกรรมคละหน่วยงานได้     

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ โทรศัพท์ 081 - 098 5512 หรือ E-mail : [email protected] ศูนย์วิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 086-9695073 หรือ E-mail : [email protected] ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๘๙ ๒๙๕๔ หรือ E-mail : [email protected]   

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

1.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

2.รายละเอียดเพิ่มเติม