ร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562

3 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัยของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ ภาคนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้รับเกียรติจากเครือข่าย อพ.สธ.-ภาคใต้ตอนล่าง เป็นตัวแทนในการจัดนิทรรศการหัวข้อเรื่อง “ส้มแขกบูตงทรัพยากรชีวภาพเด่นในลำพะยา” ในภาคนิทรรศการครั้งนี้ และภาคประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ครั้งที่ 9 จัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 โดยการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้เน้นในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนชาวไทยได้รับจากศักยภาพที่หลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นไทย