ผู้บริหารและนักวิจัยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพฯ

6 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ในเวทีการประชุม HERP Congress ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมิติในที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละพื้นที่ไปกำหนดและหาโจทย์วิจัยโดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและดำเนินการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนนั้นๆ