สำรวจทรัพยากรชีวภาพเด่นด้านพืชพรรณในพื้นที่ตำบลลำใหม่ (บริการวิชาการ)

15 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรชีวภาพเด่นด้านพืชพรรณในพื้นที่ตำบลลำใหม่ ครั้งที่ 1 และเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย และนายดอเลาะ สาและ เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์วิจัยฯลำพะยา สังกัดศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรชีวภาพเด่นด้านพืชพรรณร่วมกับทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ และได้เก็บข้อมูลความหลากหลายของพืชในพื้นที่ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา ตามแหล่งธรรมชาติและสวนยางพารา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้เลือกพืชตะปอเยาะเป็นพืชเด่นของท้องถิ่นลำใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลลำใหม่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต่อไป  ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page