ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-สกอ.)

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-สกอ.) ครั้งที่ 3 ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ที่ปรึกษาเครือข่าย อพ.สธ-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) พร้อมด้วย นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทำงาน C อพ.สธ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนยะลา รวม 10 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่าย อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 3 ร่วมกับเครือข่าย อพ.สธ.-สกอ. ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นคณะทำงาน C อพ.สธ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในการนำเสนองานเครือข่ายบนเวทีประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด