สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน

13 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          สถาบันวิจัยฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อมวลชน : YRU Wisdom Bank 62 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 ณ บริเวณลานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสาร กิจกรรมออกสู่สาธารณชนมาโดยตลอด ภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอวีดีทัศน์มหาวิทยาลัย การแสดงขอบคุณสื่อมวลชน การแสดงผลงานคณาจารย์นักศึกษา 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นในรอบปี เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นผลงานเด่นๆ ที่ได้ดำเนินการในงบประมาณ 2562 จาก 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานอธิการบดี โดยมี โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra – Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน