ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์

12 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์ เรื่อง “นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์ เรื่อง “นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบานปงไคร้ ตําบลโปงแยง อำเภอแม่ริม และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองคการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ วิทยากรภาคสนามจากอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท์ และวิทยากรท้องถิ่นบานปงไคร้ กิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง บทบาท หนาที่และความสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์ การจัดการพรรณไม้ ความรูทางดานพฤกษศาสตรเบื้องตน ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางพืชกับแมลง แนวทางการอนุรักษ์ การใช้ประโยชนจากพรรณพืช และการเพาะขยายพันธุพืช การอบรมครั้งนี้เกิดการรวมกลุมผูสนใจงานดานพฤกษศาสตร์ใหเกิดการขยายงานดานการศึกษาความหลากหลายของพืช การใชประโยชน์และการอนุรักษพรรณพืช รวมถึงการรวบรวมพันธุกรรม พืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจในชุมชนทองถิ่น เกิดแนวทางตอยอดภูมิปญญาพื้นบาน การกระจายพันธ์ สามารถนำขอมูลไปประยุกต์ในการศึกษาวิจัย