สวพ. ร่วมกิจกรรมศึกษา สำรวจปัญหา และความต้องการของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

15 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมลงพื้นที่ศึกษากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ หัวหน้างานศูนย์วิจัยฯ และนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่ตำบลลำพะยาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา สำรวจปัญหา และความต้องการของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อพ.สธ.สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง แม่ข่าย มอ.หาดใหญ่) โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด