จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา (อบรมให้ความรู้เรื่องทุเรียนพื้นเมือง)

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในตำบลลำพะยา  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากคุณซูฟเฟียน สะอะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ วิธีการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองแบบต่างๆ การดูแลรักษา โรค และการป้องกันการกำจัดแมลงศัตรูพืช ให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนพื้นเมืองในตำบลลำพะยา จำนวน 60 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสวนทุเรียนของตนเองได้ และเกิดการร่วมกลุ่มของเกษตรกรภายใต้กลุ่ม “ทุเรียนพื้นบ้านลำพะยา”