วันเด็กแห่งชาติฯ ร่วมแบ่งปันความคึกคัก

13 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (วันที่ 13 มกราคม 2560) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และโครงการจัดตั้งสถาบันครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”    การจัดงานในครั้งนี้สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน และมีเกมต่างๆ ให้เด็กเล่น และแสดงออกถึงความสามารถต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน ในการนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบของขวัญให้กับน้องๆ ลำพะยาและพื้นที่ใกล้เคียงดังรายนามและหน่วยงานต่อไปนี้                                                              

   หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                                                                                                                                    2. หอการค้าจังหวัดยะลา                                                                                                                                                                                                3. คุณเกรียงศักดิ์ บุญพร้อม  ร้านมีเดีย เฮ้าส์                                                                                                                                                                        4. คุณปราการ เมธาวิวัฒธกุล  ร้านพีเอ็มคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                              5. คุณรังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

    หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                         

1. งานการคลัง                                                                               

2. คุณรัตนา พงศ์สิงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

3. อ.วิทิต บัวปรอท ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

4. อ.วารุณี หะยีสะมะแอ ภาควิชาชีววิทยา

5.  คุณริซมา สาเม๊าะ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.  อ.เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯฝ่ายบริการวิชาการ

7. โครงการจัดตั้งสถาบันครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

8. ดร.นันทา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยฯ                                                                                                                                                         

9. อ.ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯฝ่ายบริหาร

10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามและบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคทุกท่าน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด