ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

4 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้  ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวและทำสัญญา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด โดยมีเหตุอันสมควรและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าสละสิทธิ์

1. บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ