ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

24 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น    บัดนี้  ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังเอกสารแนบนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ