สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มอาชีพ ตำบลลำพะยา

17 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (17 พ..ย.2560) ศูนย์วิจัยความหลากหลากทางชีวภาพ ลงพื้นที่ตำบลลำพะยา เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มอาชีพ จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มขนมทองม้วน กลุ่มขนมพื้นเมือง กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และกลุ่มกล้วยฉาบ ซึ่งพบว่า กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังขาดในเรื่องการพัฒนาบรรุจภัณฑ์ ที่แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น หรือการขยายตลาดให้กว้างขึ้น ในการนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จะนำความต้องการดังกล่าว มาใช้ในการจัดทำแผนบริการวิชาการในปี ถัดไป