ประชุมร่วมกับอบต.ลำพะยา

15 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ (15-พ.ย.-2560) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯร่วมประชุมกับเลขานุการนายกอบต.ลำพะยาและรองปลัดอบต.ลำพะยา เรื่องการวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกันในปี2561 และปรึกษาหารือการพัฒนากลุ่มแม่บ้านและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลลำพะยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลลำพะยาให้สอคคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด