ประกาศผลการประกวดทุเรียนพื้นเมือง

12 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการประกวดทุเรียนพื้นเมือง

ภายใต้หัวข้อ     ทุเรียนพื้นเมืองในตำบลลำพะยา

 

                                       รางวัล

ชื่อ – สกุล

ชนะเลิศ

นางศิริรัตน์  ทองประพันธ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายมะนุ  ฮายีสะมะ

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายธนชัย  จันทรวิมล

รางวัลชมเชย 1

นายประจักษ์  ทองชูใจ

รางวัลชมเชย 2

นายมะนุ  ฮายีสะมะ

 

                                                     

                                    

เกณฑ์การประกวด

          - ประเภทผลไม้ที่ส่งประกวดคือ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง                                                                   

          - ส่งประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ผล มีขนาดผลโตเท่าๆ กัน มีขั้วติด ต้องเป็นทุเรียนสุกรับประทานในวันที่ตัดสินทั้ง 2 ผล และให้ผู้ส่งเข้าประกวดทำเครื่องหมายไว้ที่พูทุเรียนที่ต้องการให้คณะกรรมการเปิดดูเนื้อผลละ  1 พู                         

         - เป็นผลไม้ที่คุณภาพดีทั้งภายนอกและภายใน ไม่ถูกโรคและแมลงทำลาย ขนาดใหญ่ตามตลาดต้องการและไม่ควรใหญ่เกินกว่าปกติสำหรับการบริโภค                                            

         -  ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถนำทุเรียนแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประกวด ฯ ได้ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 09.00  นาฬิกา ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา          

          -  คณะกรรมการการตัดสินเข้าพิจารณาตัดสินสิ่งประกวดในศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 12.00 นาฬิกา                                                                               

4. หลักเกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ลักษณะภายนอก (40 คะแนน)                                                                                         

           - ขนาด                                 10 คะแนน

- ลักษณะตามพันธุ์                  10 คะแนน

- สม่ำเสมอ                            10 คะแนน

- สมบูรณ์และความสวยงาม        10 คะแนน

 

          ลักษณะภายใน  (60 คะแนน)                                                                      

- เปลือก                             5 คะแนน                                                                 

- เนื้อ - รสชาติ                     30 คะแนน                                                               

- สี                                   5 คะแนน                                                                 

- เมล็ด                               10 คะแนน                                                               

- สมบูรณ์                            10 คะแนน

                                 * คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด       เงินสด พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล 3,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล 2,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล 1,000 บาท   

รางวัลชมเชย 1                     เงินรางวัล 300 บาท

รางวัลชมเชย 2                      เงินรางวัล 200 บาท