ประกาศผลการประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา (พื้นบ้าน)

12 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา (พื้นบ้าน)

ภายใต้หัวข้อ     ปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา  (พื้นบ้าน)

 

                                       รางวัล

ชื่อ – สกุล

ชนะเลิศ

นายมะรอบี  สาเมาะ

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายมะยารี  ติ้งดิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายอามีน  ลาเต๊ะ

รางวัลชมเชย 1

เด็กชายศุภกิตต์  บัวโรย

รางวัลชมเชย 2

เด็กชายรอมฎอน  สาและ

                                                  

เกณฑ์การประกวด                                   

-  ขนาด ปลากัดเพศผู้ที่เข้าประกวด ต้องมีความยาวลำตัว 1.5 นิ้ว โดยวัดจากปากถึงโคนหาง

          -  ปลากัดเพศเมียที่เข้าประกวด ต้องมีความยาวลำตัว 1.25 นิ้ว โดยวัดจากปากถึงโคนหาง

          - ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง  ปลาที่เข้าประกวดต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรงไม่ป่วย  อวัยวะส่วนต่างๆครบถ้วนสมบูรณณ์ ดังนี้

1. ปากมี 1 ปาก ต้องสมบูรณ์ ไม่ปูดโปน บิดเบี้ยว และมีลวดปาก

2. ตามี 1 คู่ ต้องไม่บอด ไม่ปูดโปน

3. เหงือกมี 1 คู่ ต้องกางได้สมบูรณ์ทั้งสองข้างเมื่อปลาพอง

4. หู (ครีบว่ายน้ำ)มี 1 คู่ ต้องสมบูรณ์ทั้งสองข้าง ถ้ามีขนาดใหญ่ถือเป็นลักษณะดี

5. ตะเกียบ(ครีบท้อง)มี 1 คู่  ต้องสมบูรณ์ทั้งสองข้าง ถ้ามีขนาดยาวถือเป็นลักษณะดี

6. กระโดง(ครีบหลัง)มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ กางตั้งได้ ไม่บิด งอ ล้ม ฉีกขาด หรือเป็นรู

7. ชายน้ำ(ครีบก้น)มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ได้รูปทรงตามสายพันธุ์

8. หาง (ครีบหาง)มี 1 หรือ 2  ครีบ ต้องสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด  ได้รูปร่างตามสายพันธุ์

9. ลำตัว ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์

10.เกล็ด มีอยู่ทั่วลำตัว ต้องสมบูรณ์ เกล็ดไม่ย้อน

- ลักษณะท่าทาง ปลากัดที่เข้าประกวดควรมีลักษณะท่าทางที่แสดงถึง ความปราดเปรียวและหาญกล้า  เมื่อเห็นคู่แข่ง ซึ่งเรียกว่า “ปลาพอง” ซึ่งจะทำให้เห็นความสมบูรณ์ ความสวยงามของสีสันและรูปทรง อย่างชัดเจน  ส่วนการว่ายน้ำควรจะสง่างาม  มีว่ายมีหยุด  ไม่ลนลานเมื่อปลาตกใจ                                                      

-  ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถนำส่งสิ่งประกวดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประกวด ฯ ได้ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 10.00 นาฬิกา ณ อาคารแอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา 

-  คณะกรรมการการแข่งขันการประกวดฯ ตัดสินในศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 12.00  นาฬิกา

 -  ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถรับคืนสิ่งประกวดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประกวดได้ในวันเสารืที่ 12สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 12.00 นาฬิกา ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา           

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)                                                                      

- ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง                                 30 คะแนน                                   

- สีสัน                                                               20 คะแนน

- รูปทรง                                                            20 คะแนน

- ลักษณะท่าทาง                                                 20 คะแนน

- ลักษณะตรงตามหัวข้อที่ระบุ                                 10 คะแนน

                                 * คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด       เงินสด พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล 2,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล 1,500 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล 800 บาท     

รางวัลชมเชย 1                      เงินรางวัล 300 บาท

รางวัลชมเชย 2                      เงินรางวัล 200 บาท