ประกาศผลการประกวดผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

11 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการประกวดผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้

 

                                       รางวัล

ชื่อ – สกุล

คะแนน

ชนะเลิศ

นายทินวุฒิ  ทองแก้ว

86

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวจันทร์ทิพย์  อารีบำบัด

83

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายทรงเกียรติ  เชื้อชาย

81

                                                     

                                    

เกณฑ์การประกวด

          สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้” หมายถึง การนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์แล้วและมีส่วนที่เหลือทิ้งไว้ หรือผ่านการใช้งานแล้ว หรือหมดอายุการใช้งาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป เช่น วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากการทำเกษตรกรรม วัสดุเหลือใช้จากร้านค้า หรือสถานประกอบการ สถานบริการต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น มาประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นของใช้ ของประดับ และของตกแต่งภายในบ้าน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และมีความสวยงามน่าใช้ สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง   

                            

หลักเกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- สิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง                                         10 คะแนน

- ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสิ่งประดิษฐ์                                                              10 คะแนน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นความคิดแปลกใหม่ และซับซ้อนที่คนอื่นก็คิดไม่ถึง         30 คะแนน

- มิติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                                          20 คะแนน

- ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนหรือท้องถิ่น                                               30 คะแนน

               * คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด        เงินสด พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล 3,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล 2,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล 1,000 บาท