เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่างจากสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงานจาก อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่างให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการทำงานในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด