ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ลงพื้นที่วางแผนในการทำสวนความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่วางแผนในการทำสวนความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมกับคณะอาจารย์และบุคลากรภาควิชาเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตแม่ลาน ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นในการทำสวนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพชายแดนภาคใต้ในอนาคต เพื่อบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอน นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

แกลเลอรี่