ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการพัฒนาการศึกษา : อนาคตและความท้าทาย

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการพัฒนาการศึกษา : อนาคตและความท้าทาย

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการพัฒนาการศึกษา : อนาคตและความท้าทาย “ The 4th YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development (The 4th YRU-IEED 2017 : Future and Challenge”) ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาและการศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในการประชุมดังกล่าวฯ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ร่วมนำเสนอวิจัยเรื่องเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาขุมทรัพย์แห่งยาลอ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสมือนจริง โดย นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี ที่ผ่านมา