ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.-สกอ.

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.-สกอ.ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ

          เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และคณะทำงาน C อพ.สธ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนยะลา รวม 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.-สกอ. ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนคณะทำงาน C อพ.สธ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในการนำเสนองานเครือข่ายบนเวทีประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด